Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Związek Celowy Gmin MG-6 z siedzibą w Gorzowie Wlkp.
Menu góra
Strona startowa Zadania Związku Gospodarka Odpadami Komunalnymi Rejestr działalności regulowanej
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Rejestr działalności regulowanej, menu 1178 - BIP - Związek Celowy Gmin MG-6 z siedzibą w Gorzowie Wlkp.”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rejestr działalności regulowanej

Rejestr działalności regulowanej

       Zarząd Związku Celowego Gmin MG-6 z siedzibą w Gorzowie Wlkp. uprzejmie informuje, że w dniu 1 stycznia 2012 r. weszły w życie zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w ramach których przedsiębiorca zamierzający na terenie Gmin należących do Związku prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, jest zobowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Zarząd Związku Celowego Gmin MG-6.

Obowiązek ten wynika z art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.). Wpis do rejestru działalności regulowanej oraz zmiana wpisu w tym rejestrze dokonywany jest na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu. Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze.

PROCEDURA:

Wzór wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - pobierz

Wzór wniosku o zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - pobierz

Wzór wniosku o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej - pobierz

Oświadczenie - pobierz

Miejsce składania wniosku: 

Biuro Związku Celowego Gmin MG-6

ul. Warszawska 6, lokal Nr 106

66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 95 728 71 01

Opłata skarbowa

 1. za uzyskanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wynosi 50,00 zł;
 2. za zmianę wpisu polegającą na rozszerzeniu działalności wynosi 25,00 zł;
 3. od wydania (na wniosek) zaświadczenia o wpisie do rejestru działalność regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wynosi 17,00 zł;
 4. od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17,00 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. dla obsługi wpłat z tytułu opłaty skarbowej.

               numer konta:   44 1020 5402 0000 0302 0325 6575

  Na wskazany numer konta należy wpłacać tylko i wyłącznie należności z tytułu opłaty skarbowej. 

Tytuł wpłaty: Opłata skarbowa za dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej podmiotu wykonującego działalność na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Rejestr działalności regulowanej - SPRAWOZDAWCZOŚĆ - informacja

Zgodnie z art. 9n ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.): „podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do sporządzania rocznych sprawozdań. Sprawozdanie jest przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w terminie do dnia 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy” za pośrednictwem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

"Sprawozdanie zawiera:

 1. imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania lub siedziby podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, numer rejestrowy, o którym mowa w art. 9b ust. 4 pkt 5, numer rejestrowy, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile został nadany;
 2. informacje o miejscu prowadzenia działalności;
 3. informacje o masie:
 • poszczególnych rodzajów odebranych od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych oraz sposobie zagospodarowania tych odpadów, wraz ze wskazaniem nazwy i adresu instalacji, do których zostały one przekazane,
 • pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, powstałych z odebranych od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych, przekazanych do składowania albo do termicznego przekształcania,
 • odpadów komunalnych przekazanych do przygotowania do ponownego użycia i recyklingu,
 • innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych będących odpadami komunalnymi, przekazanych do przygotowania do ponownego użycia, recyklingu i innych procesów odzysku".

Zgodnie z art. 9n ust. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.): „podmiot, o którym mowa w ust. 1, który w danym półroczu nie odbierał na terenie danej gminy odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, przekazuje wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, w terminie, o którym mowa w ust. 2, sprawozdanie zerowe” (do dnia 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy).

Zgodnie z art. 9x ust. 1 pkt 5 ww. ustawy: przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, który: przekazuje po terminie sprawozdanie, o którym mowa w art. 9n – podlega karze pieniężnej w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż za 365 dni”.

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - pokaż

Metryka

sporządzono
2013-05-23 przez Anna Pająk
udostępniono
2013-05-23 00:00 przez Pająk Anna
zmodyfikowano
2024-06-14 14:13 przez Pająk Anna
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
206202
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.